top of page
Blue Skies

Az

SGI CHARTA

Az 1995-ben elfogadott SGI Charta kifejezi a szervezet azon elkötelezettségét, mely a Nichiren-buddhizmus humanista szellemiségén és az egyes ember egész világért érzett felelősségének eszményén nyugszik. Mindezzel hozzájárul az emberi jogok védelme mellett a békéhez, a kultúrához és az oktatáshoz is, olyan értékek mentén, mint az erőszakmentesség, a tolerancia és az élet szentségének tiszteletben tartása.

TOVÁBB

Preambulum

Mi, a Soka Gakkai Internationalt (a továbbiakban: SGI) alkotó szervezetek és annak tagjai elfogadjuk azt az alapvető célt és küldetést, hogy hozzájárulunk a békéhez, a kultúrához és az oktatáshoz Nichiren Daishonin buddhizmusának filozófiája és eszméi alapján.

 

Felismerjük, hogy az emberiség a történelem során még soha nem élte át a háború és a béke, a megkülönböztetés és az egyenlőség, a szegénység és a bőség olyan erőteljes párhuzamait, mint a 20. században; hogy az egyre kifinomultabb haditechnikai eszközök, például az atomfegyverek fejlesztése olyan helyzetet teremtett, ahol az emberi faj túlélése egy hajszálon múlik; hogy az erőszakos etnikai és vallási megkülönböztetés konfliktusok véget nem érő ciklusait gerjeszti; hogy az emberiség egoizmusa és gátlástalansága globális problémákat szül,  ide értve a természeti környezet fokozatos pusztulását, valamint a fejlett és fejlődő nemzetek közötti gazdasági szakadékok kiszélesedését, melyek súlyos következményekkel járnak az emberiség közös jövőjére nézve.

 

Hiszünk abban, hogy Nichiren Daishonin buddhizmusa - az élet szentsége iránti végtelen tisztelet és a mindenre kiterjedő együttérzés humanista filozófiája - lehetővé teszi az egyének számára, hogy magukból előhozzák, és fejlesszék eredendő bölcsességüket. Hiszünk abban, hogy az emberi szellem kreativitását táplálva leküzdhetőek az emberiséget sújtó nehézségek és válságok, továbbá abban, hogy megvalósítható a békés és virágzó együttélés társadalma.

 

Nekünk, az SGI-t alkotó szervezeteknek és tagoknak ezért eltökélt szándékunk, hogy a buddhizmus humanista szellemében magasra emeljük az egész világért érzett felelősség, a tolerancia és az emberi jogok tiszteletben tartásának zászlaját, és szembe nézünk az emberiség előtt álló globális problémákkal - az erőszakmentesség iránti szilárd elkötelezettségen alapuló párbeszéd, és egyéb gyakorlati erőfeszítések révén. Ezennel elfogadjuk ezt a chartát, hogy ezzel is megerősítsük  a következő célokat és elveket:

Célok
& alapelvek

 1. Az élet szentségének buddhista tiszteletéből kiindulva az SGI hozzájárul a békéhez, a kultúrához és az oktatáshoz az egész emberiség boldogsága és jólléte érdekében.
   
 2. Az egész világért érzett felelősség eszményét tiszteletben tartva az SGI védi az alapvető emberi jogokat, és semmilyen alapon nem diszkriminál egyetlen egyént sem.
   
 3. Az SGI tiszteletben tartja és védi a vallás és a vallási véleménynyilvánítás szabadságát.
   
 4. Az SGI igyekszik alulról jövő kezdeményezéseken keresztül elősegíteni Nichiren Daishonin buddhizmusának megértését, hozzájárulva ezzel az egyén boldogságához.
   
 5. Az SGI-t alkotó szervezeteken keresztül arra ösztönzi tagjait, hogy jó állampolgárként járuljanak hozzá saját társadalmaik fellendítéséhez.
   
 6. Az SGI tiszteletben tartja az alapító szervezetek függetlenségét és önállóságát, hogy azok az egyes országokban uralkodó feltételekkel összhangban működhessenek.
   
 7. A buddhista elfogadás szellemében az SGI tiszteletben tartja a többi vallást, párbeszédet folytat velük, hogy együttműködhessünk az emberiséget érintő alapvető problémák megoldásában.
   
 8. Az SGI tiszteletben tartja a kulturális sokszínűséget és elősegíti a kulturális párbeszédet, ezáltal hozva létre a kölcsönös megértés és harmónia nemzetközi közösségét.
   
 9. A szimbiózis buddhista elgondolása szerint az SGI mindenkor hirdeti a természet és a környezet védelmét.
   
 10. Az igazság melletti elköteleződésből adódóan az SGI hozzájárul az oktatás és a tudományos műveltség előmozdításához, hogy minden ember számára lehetővé tegye egyéni jelleme fejlesztését, és a boldog, beteljesítő életet.
bottom of page